GGZ-richtlijnen.nl: Site header
Trimbos
Uw reactie op de richtlijn Zoeken  
 
overzicht richtlijnen | contact | disclaimer | Helpdesk Implementatie van richtlijnen
- Alcohol > MDR Alcohol
Toevoegen richtlijn aan overzicht favorieten E-mail richtlijn Naar startpagina
----------

Datum Goedkeuring: 2008-12-01, Verantwoording: NVvP/Trimbos-instituut, Versie: 0.1

1 - Colofon uitgebreid
    

Initiatief:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

Organisatie:

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Trimbos-instituut

 

Mandaterende verenigingen/instanties:

Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

Nederlands Huisartsen Genootschap

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlandsche Internisten Vereeniging

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

Nederlandse beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor KNO-kunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Traumatologie

Vereniging voor Epidemiologie

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

 

Colofon

 

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol

 

© 2008

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Postbus 20062

3502 LB Utrecht

Tel: 030-2823303

Fax: 030-2888400

E-mail: secretariaat@nvvp.net

 

De Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie werd in 1871 door, ondermeer dr. J.N. Ramaer, opgericht. Vijftig jaar later sloten de neurologen zich bij de vereniging aan en ging deze onder de naam Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie verder tot december 1973, toen de vereniging zich in twee aparte verenigingen splitste. Deze splitsing was het gevolg van de in 1971 tot stand gekomen splitsing van het specialisme zenuw- en zielsziekten in een specialisme psychiatrie en een specialisme neurologie. In maart 1996 vierde de vereniging, als oudste en met meer dan 1950 leden inmiddels de grootste Wetenschappelijke Vereniging van Nederland, het 125-jarig bestaan.

 

 

 

De multidisciplinaire richtlijn ‘Stoornissen in het gebruik van Alcohol' is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma 'Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)'.

 

Alle rechten voorbehouden.

De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enige andere manier, echter uitsluitend na voorafgaande toestemming van de uitgever.

Toestemming voor gebruik van tekst(gedeelten) kunt u schriftelijk of per e-mail en uitsluitend bij de uitgever aanvragen. Adres en e-mailadres: zie boven. Deze uitgave en andere richtlijnen zijn te bestellen via: www.richtlijnonline.nl.

 

De in het glossarium vermelde trefwoorden zijn tot stand gekomen met hulp van dr. J.J.E. van Everdingen, hoofdredacteur van Pinkhof Medisch Woordenboek. Op deze omschrijvingen rust copyright.

 
2 - Samenstelling van de werkgroep
    

Werkgroep ‘Stoornissen in het gebruik'

 • Prof.dr. W. van den Brink, arts-epidemioloog, hoogleraar verslavingszorg AMC-UvA, (voorzitter werkgroep en voorzitter subwerkgroep ‘stoornissen in het gebruik'), Amsterdam
 • L.M. van Bueren, contextueel therapeut, trainer/coach, Ad Fontes/Brijder Verslavingszorg, Alkmaar
 • Dr. A.J.M. Drenthen, coördinator preventie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht
 • Mw. drs. E. Fischer, adviseur, Trimbos-instituut, Utrecht
 • Drs. G. van de Glind, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, Utrecht
 • Drs. E.A. Noorlander, psychiater, Delta Psychiatrisch Centrum, Poortugaal
 • Drs. H. Post, verslavingsarts, WA-huis, Altrecht, Utrecht
 • Mw. T. Posthuma, verpleegkundig specialist, Parnassia, Den Haag
 • Drs. W. van Rhenen van, bedrijfsarts, ArboNed, Utrecht
 • Prof.dr. G.M. Schippers, klinisch psycholoog, psychotherapeut Amsterdam Institute for Addiction Research, bijzonder hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie, AMC/UVA, Amsterdam
 • Drs. R.M. Stor, verpleeghuisarts, Atlant Zorggroep, Beekbergen
 • Prof.dr. F.A. de Wolff, emeritus hoogleraar klinische farmacie en toxicologie, LUMC, Leiden (tot april 2006)
 • Mw. drs. M.F Zinn, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Parnassiagroep, divisie Brijder Verslavingszorg, Den Haag

 

Werkgroep ‘Somatische gevolgen'

 • Drs. N.J.M. Arts, neuroloog, De Gelderse Roos, Wolfheze
 • Dr. R. Ashruf, verslavingsarts, Parnassia psycho-medisch centrum, 's-Gravenhage (tot 1 januari 2006)
 • Dr.ir. J.J.A. de Beer, senior adviseur CBO, Utrecht
 • Dr. B.A. Blansjaar, psychiater, GGZ-Delfland, Delft
 • Dr. K. Boer, gynaecoloog, AMC, Amsterdam
 • Dr. M.F. de Boer, KNO-arts, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Drs. L.J. Boomsma, wetenschappelijk medewerker, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht
 • Drs. F.A.P. Claessen, internist, VUMC, Amsterdam
 • Mw. Y.A. Drabbe Coops, transferverpleegkundige, Centraal Informatiepunt voor Ouderen, Den Haag
 • Dr. J.P.H. Drenth, internist, UMC Sint Radboud, Nijmegen
 • Mw. drs. A.J. Fouwels, Psychiater, AMC/De Meren, Amsterdam
 • Prof.dr. P.L.M. Jansen, hoogleraar hepatologie, AMC/UVA, Amsterdam (vice-voorzitter werkgroep en voorzitter sub-werkgroep ‘somatisch gevolgen')
 • Drs. L.M.S.J. Poelhekke, traumatoloog in opleiding, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
 • Drs. A.J. Wester, neuropsycholoog, Vincent van Gogh Instituut, Venray
 • Dr. A. van de Wiel, internist, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • Dr. ir. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • Prof.dr. E.Ch. Wolters, hoogleraar neurologie, VUMC, Amsterdam

 

Advies en methodologische ondersteuning

 • Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
 • Trimbos-instituut
 • Prof dr. A.P. Verhoeff, epidemioloog / clustermanager, GG&GD, Amsterdam